نمایشگر یک مطلب

 

  غلام حسن خواجوی فدافن

  استادیار

  آموزش زبان انگلیسی

  شماره تماس:

  اتاق:

  پست الکترونیکی:hkhajavy@ub.ac.ir

 

 

  مجید دشتبان فاروجی

  استادیار

  اقتصاد

  شماره تماس:

  اتاق:

  پست الکترونیکی: m.dashtban@ub.ac.ir

 

 

 

  محمد وحدانی

  استادیار

  حسابداری

  شماره تماس:

  اتاق:

  پست الکترونیکی: m.vahdani@ub.ac.ir

 

 

 

 

 

  زهرا عامری

  استادیار

  حقوق

  شماره تماس:

  اتاق:

  پست الکترونیکی:z.ameri@ub.ac.ir

 

 

  ملاحت امانی

  استادیار

  روانشناسی

  شماره تماس:

  اتاق:

  پست الکترونیکی: m.amani@ub.ac.ir

 

 

 

  امید وحدانی فر

  استادیار

  زبان و ادبیات فارسی

  شماره تماس:

  اتاق:

  پست الکترونیکی:o.vahdanifar@ub.ac.ir

 

 

 

  مرضیه سادات الوند

  استادیار

  علوم سیاسی

  شماره تماس:

  اتاق:

  پست الکترونیکی:m.alvand@ub.ac.ir

 

 

  علیرضا قنبری فیروزآبادی

  استادیار

  علوم ورزشی

  شماره تماس:

  اتاق:

  پست الکترونیکی: ghanbari@ub.ac.ir

 

 

  زهرا نیکخواه فرخانی

  استادیار

  مدیریت بازرگانی

  شماره تماس:

  اتاق:

  پست الکترونیکی:z.nikkhah@ub.ac.ir

 

 

 

 

  احمد حیدرنیا

  استادیار

  مشاوره، راهنمایی و علوم تربیتی

  شماره تماس:

  اتاق:

  پست الکترونیکی:

 

 

   حسن سلم آبادی

  مربی

  معارف اسلامی

  شماره تماس: 32201000

  اتاق:224

  پست الکترونیکی:h.salmabadi@ub.ac.ir

mr.salmabadi@yahoo.com