تماس با دانشکده علوم انسانی

رئیس دانشکده علوم انسانی:

دکتر زهرا عامری

کارشناس دانشکده:

عظیم وحدانی

تلفن مستقیم:

05832284634

مکان استقرار دانشکده:

ساختمان دانشکده علوم انسانی- طبقه دوم