کارکنان

کارکنان


 

سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس تصویر پرسنلی

 

مسئول دفتر دانشکده

 

سعید قدرتی 

 

32201324

 

کارشناس دانشکده

سید باقر اژدری

32201205
کارشناس امور کلاس‌ها

ابوالفضل قلی زاده

32201324 ...........