چاپ کتاب عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی توسط بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

چاپ کتاب عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی توسط بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار


 
چاپ کتاب عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی(جناب آقای دکتر مجتبی مجرد) توسط بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، کتاب سیرت شیخ کبیر ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی توسط بنیاد موقوفات محمود افشار به چاپ رسید. این کتاب کهن ترین، دقیق ترین و معتبرترین منبع در باب زندگی و شیوه سلوک عارف نامدار، ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی است.  اصل کتاب را یکی از مریدان شیخ، به نام ابوالحسن علی بن محمد دیلمی (قرن چهارم هجری) به زبان عربی نوشته که به دست ما نرسیده است. متن حاضر ترجمه‌ای کهن از این کتاب است که در نیمۀ دوم قرن هشتم هجری به قلم تاج‌الدین کربالی به شیوه‌ای دقیق، ادیبانه و کامل و با افزوده‌هایی در شرح اقوال و حکایات شیخ کبیر، نوشته شده است.
[سیرت شیخ کبیر ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی، ترجمۀ تاج‌الدّین کربالی، تصحیح و تحقیق دکتر مجتبی مجرد، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار، ۱۴۰۰]