چاپ کتاب عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی توسط بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

چاپ کتاب عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی توسط بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار


چاپ کتاب عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی توسط بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، کتاب طبیب القلوب تصحیح و تحقیق دکتر مجتبی مجرد عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی توسط بنیاد موقوفات محمود افشار به چاپ رسید. این کتاب که کهن ترین اربعین حدیثی شناخته شده در زبان فارسی می باشد در سال 500 هجری به رشته تحریر در آمده است.