چاپ مقاله

چاپ مقاله


مقاله مشترک اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی دکتر مجید الهی شیروان, دکتر خواجوی و دکتر نطیفی در مجله معتبر New Horizons in Adult Education and Human Resource Development با نمایه ISI به چاپ رسید.

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/nha3.20230