چاپ دو مقاله با نمایه SCOPUS توسط خانم طالب زاده

چاپ دو مقاله با نمایه SCOPUS توسط خانم طالب زاده


سرکار خانم ناهید طالب زاده دانشجوی ترم سه کارشناسی ارشد رشته اموزش زبان انگلیسی در طول دوران اموزشی خود موفق به چاپ دو مقاله با نمایه SCOPUS شده اند. 

 

Exploring the Fluctuations of Foreign Language Enjoyment in Conversation: An Idiodynamic Perspective

English as a Foreign Language Learners' Anxiety and Interlocutors' Status and Familiarity: An Idiodynamic Perspective