پرسنل دانشکده علوم انسانی

پرسنل دانشکده علوم انسانی


نام و نام خانوادگی

 

سمت سازمانی

 

 

تلفن داخلی

 

 

تلفن مستقیم

 

تصویر پرسنلی

 

عظیم وحدانی

 

 

کارشناس دانشکده علوم انسانی

 

 

285

 

32201331

 

امید نباتی

 

 

کارشناس دانشکده علوم انسانی

 

 

207

 

32201207

 

 

سعید قدرتی

 

 

کارشناس دانشکده علوم انسانی

 

 

318

 

32201324