هیات رئیسه دانشکده علوم انسانی

هیات رئیسه دانشکده علوم انسانی


 

سمت سازمانی: رئیس دانشکده علوم انسانی

نام و نام خانوادگی: محمد ریحانی

مدرک تحصیلی: دکتری- علوم ورزشی

شماره تماس مستقیم:05832201322 

فکس:  05832201322

پست الکترونیک: Mo.reihani@ub.ac.ir

مکان استقرار واحد:

ساختمان علوم انسانی - طبقه دوم- ریاست دانشکده علوم انسانی

 

 

 

 

مت سازمانی: معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی

نام و نام خانوادگی: بهنام الیاس پور

مدرک تحصیلی: دکتری- اقتصاد

شماره تماس مستقیم:

فکس:

پست الکترونیک: elyaspour@ub.ac.ir

مکان استقرار واحد:

ساختمان علوم انسانی - طبقه دوم