مقاله اقای دکتر مجید الهی شیروان در مجله معتبر Teaching in Higher Education که در لیست مقالات JCR قرار دارد به چاپ رسید.

مقاله اقای دکتر مجید الهی شیروان در مجله معتبر Teaching in Higher Education که در لیست مقالات JCR قرار دارد به چاپ رسید.


مقاله اقای دکتر مجید الهی شیروان در مجله معتبر Teaching in Higher Education که در لیست مقالات JCR قرار دارد به چاپ رسید.

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13562517.2018.1527763.