مدیر گروه علوم انسانی

مدیر گروه علوم انسانی


 

  محمدعلی رباط جزی

  استادیار

  آموزش زبان انگلیسی

  شماره تماس:32201432

  دفتر: ساختمان علوم انسانی، اتاق 204

  پست الکترونیکی:Ma.robatjazy@ub.ac.ir

 

 

  مجید دشتبان فاروجی

  استادیار

  اقتصاد

  شماره تماس:32201431

  دفتر: ساختمان علوم انسانی، اتاق207

  پست الکترونیکی: M.dashtban@ub.ac.ir

 

 

 

  زهرا فرهادی

  استادیار

  حسابداری

  شماره تماس:32201433

  دفتر: ساختمان علوم انسانی، اتاق 223

  پست الکترونیکی: Z.farhadi@ub.ac.ir

 

 

 

 

 

  زهرا عامری

  استادیار

  حقوق

  شماره تماس:32201434

  دفتر: ساختمان علوم انسانی، اتاق 228

  پست الکترونیکی:Z.ameri@ub.ac.ir

 

 

  رقیه اسدی گندمانی

  استادیار

  روانشناسی

  شماره تماس:

  دفتر: ساختمان علوم انسانی، اتاق206

  پست الکترونیکی: R.asadi@ub.ac.ir

 

 

 

  امید وحدانی فر

  استادیار

  زبان و ادبیات فارسی

  شماره تماس:

  دفتر: ساختمان علوم انسانی، اتاق211

  پست الکترونیکی:O.vahdanifar@ub.ac.ir

 

 

 

  مرضیه سادات الوند

  استادیار

  علوم سیاسی

  شماره تماس:32201436

  دفتر: ساختمان علوم انسانی، اتاق218

  پست الکترونیکی:M.alvand@ub.ac.ir

 

 

  محمد شبانی

  دانشیار

  علوم ورزشی

  شماره تماس:32201435

  دفتر: ساختمان علوم انسانی، اتاق227

  پست الکترونیکی: Shabani@ub.ac.ir

 

 

  زهرا نیکخواه فرخانی

  استادیار

  مدیریت بازرگانی

  شماره تماس:32201437

   دفتر: ساختمان علوم انسانی، اتاق219

  پست الکترونیکی:Z.nikkhah@ub.ac.ir

 

 

 

 

  احمد حیدرنیا

  استادیار

  مشاوره، راهنمایی و علوم تربیتی

  شماره تماس:

 دفتر: ساختمان علوم انسانی، اتاق 222

  پست الکترونیکی:heydarnia@ub.ac.ir