قبولی آقای سید احسان موسویان در دوره روزانه دکتری 1396

قبولی آقای سید احسان موسویان در دوره روزانه دکتری 1396


اقای سید احسان موسویان‌راد دانشجوی ورودی اول کارشناسی ارشد رشته اموزش زبان انگلیسی در دوره روزانه  دکتری۱۳۹۶ (ورودی  بهمن)پذیرفته شد.