فعالیت های انجمن زبان انگلیسی

فعالیت های انجمن زبان انگلیسی


 

اولین جلسه Panel discussion با موضوع Introduce yourself  باهدف آشنایی دانشجویان با یکدیگر در تاریخ 19 آبان 1397 برگزار گردید.

 

 

اولین جلسه کنفرانس های هفتگی دانشجویی با موضوع Brain drain  و ارائه ی خانم ها ریحانی، مقدم و عباسیان در تاریخ 20 آبان برگزار گردید.

 

 

دومین جلسه Panel discussion  با موضوع Success  در تاریخ 26 آبان برگزار گردید.

 

 

دومین جلسه سخنرانی های هفتگی دانشجویی با موضوع Habits  و ارائه آقای حاج علیزاده در تاریخ 27 آبان برگزار گردید.

 

 

سومین جلسه Panel discussion  با موضوع What if questions  در تاریخ 3 آذر برگزار گردید.

 

 

جلسه چهارم Panel discussion  با موضوع Culture  در تاریخ 10 آذر برگزار گردید.

 

 

جلسه پنجم Panel discussion  با موضوع  Luck and destiny  در تاریخ 17 آذر برگزار گردید.

 

 

جلسه ششم Panel discussion  با موضوع Technology  در تاریخ 24 آذر برگزار گردید.

 

 

سومین جلسه کنفرانس های هفتگی دانشجویی با ارائه خانم بزازان در تاریخ 25 آذر برگزار گردید.

 

 

جلسه هفتم Panel discussion  با موضوع  Challenges of life  در تاریخ 1 دی برگزار گردید.

 

 

 

چهارمین جلسه کنفرانس های هفتگی دانشجویی با موضوع  Time travel  و ارائه خانم محمدی در تاریخ 2 دی برگزار گردید.