رئیس دانشکده علوم انسانی

رئیس دانشکده علوم انسانی


سمت سازمانی: رئیس دانشکده علوم انسانی

نام و نام خانوادگی: محمد ریحانی

مدرک تحصیلی: دکتری- علوم ورزشی

شماره تماس مستقیم: 05832201322

فکس: 05832284634

پست الکترونیک: mo.reihani@ub.ac.ir

مکان استقرار واحد:

ساختمان علوم انسانی - طبقه دوم- ریاست دانشکده علوم انسانی