رئیس دانشکده

رئیس دانشکده
رئیس دانشکده: دکتر محمد ریحانی
استادیار علوم ورزشی