رئیس دانشکده

رئیس دانشکده




رئیس دانشکده: دکتر محمد ریحانی
استادیار علوم ورزشی