تماس با دانشکده علوم انسانی

تماس با دانشکده علوم انسانی


رئیس دانشکده علوم انسانی:

دکتر محمد ریحانی

کارشناس دانشکده:

عظیم وحدانی

تلفن مستقیم:

05832284634

مکان استقرار دانشکده:

ساختمان دانشکده علوم انسانی- طبقه دوم