تقویم آموزشی دانشگاه بجنورد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

تقویم آموزشی دانشگاه بجنورد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396


                                             نیمسال دوم

  96/09/11 الی 09/11/96                                                  ارائه دروس توسط مدیران گروه های آموزشی

  96/11/14 الی 18/11/96                                                  انتخاب واحد تحت وب

          روز اول 14/11/96                                                    ورودی های 93 و ماقبل

          روز دوم 15/11/96                                                    ورودی های 94 و ماقبل

         روز سوم 16/11/96                                                     ورودی های 95 و ماقبل

       روز چهارم 17/11/96                                                     ورودی های 96 و ماقبل

         روز پنجم 18/11/96                                                     کلیه ورودی ها تا ساعت 14

                               96/11/21 آغاز نیمسال تحصیلی

  96/11/28 الی 30/11/96                                                    حذف و اضافه (ترمیم)- روز آخر تا ساعت 14

  96/12/12 الی 16/03/97                                                    حذف اضطراری (تک درس)

                                           97/03/23 پایان کلاس ها

  97/03/30 الی 12/04/97                                                     امتحانات پایان نیمسال(غیر از تعطیلات رسمی)