تقویم آموزشی دانشگاه بجنورد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

تقویم آموزشی دانشگاه بجنورد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396


                                     نیمسال دوم

96/09/11 الی 09/11/96                                  ارائه دروس توسط مدیران گروه های آموزشی

96/11/14 الی 18/11/96                                  انتخاب واحد تحت وب

         روز اول 14/11/96                                  ورودی های 93 و ماقبل

         روز دوم 15/11/96                                  ورودی های 94 و ماقبل

        روز سوم 16/11/96                                   ورودی های 95 و ماقبل

      روز چهارم 17/11/96                                   ورودی های 96 و ماقبل

        روز پنجم 18/11/96                                   کلیه ورودی ها تا ساعت 14

                    96/11/21 آغاز نیمسال تحصیلی

96/11/28 الی 30/11/96                                    حذف و اضافه (ترمیم)- روز آخر تا ساعت 14

96/12/12 الی 16/03/97                                    حذف اضطراری (تک درس)

                        97/03/23    پایان کلاس ها

97/03/30 الی 12/04/97                                     امتحانات پایان نیمسال(غیر از تعطیلات رسمی)