تقدیر از آقای دکتر حسین اسکندری

تقدیر از آقای دکتر حسین اسکندری


تقدیر از آقای دکتر حسین اسکندری( با همکاری دکتر عبدالله خوشنودی) توسط وزیر محترم آموزش و پرورش جهت کسب رتبه اول کشوری در اجرای طرح پژوهشی  آموزش و پرورش خراسان شمالی- امروز در سالن همایش خلیج فارس- تهران