برگزاری نخستین جلسه دوره «بیمه چی شوید» توسط گروه مدیریت بازرگانی

برگزاری نخستین جلسه دوره «بیمه چی شوید» توسط گروه مدیریت بازرگانی


 نخستین جلسه دوره «بیمه چی شوید» به همت انجمن علمی گروه مدیریت بازرگانی با تدریس جناب آقای دهگاهی در تاریخ یکشنبه 20 اسفند ماه 1396 برگزار گردید.