برگزاری نخستین آزمون جامع ارزیابی علمی دانشجویان رشته تحصیلی حقوق

برگزاری نخستین آزمون جامع ارزیابی علمی دانشجویان رشته تحصیلی حقوق


 نخستین آزمون جامع ارزیابی علمی دانشجویان رشته تحصیلی حقوق به همت انجمن علمی حقوق در تاریخ 14 اسفند ماه 1396 در محل ساختمان فنی مهندسی یک برگزار گردید.

در این آزمون علمی، دانشجویانی از سه ورودی مختلف شرکت داشتند و به ارزیابی خویش پرداختند.