برگزاری مسابقه مدیریتی مشکلت را بساز و علمی حلش کن در بهمن ماه 1396

برگزاری مسابقه مدیریتی مشکلت را بساز و علمی حلش کن در بهمن ماه 1396


مسابقه مدیریتی مشکلت را بساز و علمی حلش کن در بهمن ماه سال جاری توسط گروه مدیریت بازرگانی برگزار گردید که مورد استقبال خوب دانشجویان رشته های مختلف قرار گرفت. پروپوزال های ارسال شده توسط اساتید متخصص هرحوزه تخصصی مورد داوری قرار گرفته و درنهایت از چهار گروه برتر از رشته های مدیریت بازرگانی، تربیت بدنی و نقشه برداری تقدیر گردید.