برگزاری سومین نشست بررسی فعالیت های جاری و برنامه های پیش روی دانشکده ی علوم انسانی و هنر دانشگاه بجنورد

برگزاری سومین نشست بررسی فعالیت های جاری و برنامه های پیش روی دانشکده ی علوم انسانی و هنر دانشگاه بجنورد


برگزاری سومین نشست بررسی فعالیت های جاری و برنامه های پیش روی دانشکده ی علوم انسانی و هنر دانشگاه بجنورد

سومین نشست بررسی فعالیت های جاری و برنامه های پیش روی دانشکده ی علوم انسانی و هنر با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر احمد محقر ،ریاست محترم دانشکده علوم انسانی و هنر سرکار خانم دکتر زهرا عامری، معاونت مالی و اداری جناب آقای دکتر جعفریانی، معاونت آموزشی و پژوهشی جناب آقای دکتر دهقان، و مدیران گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی و هنر برگزار گردید.