برگزاری دوره های بررسی زبان تخصصی مجلات علمی معتبر رشته های آموزشی در روز های یکشنبه

برگزاری دوره های بررسی زبان تخصصی مجلات علمی معتبر رشته های آموزشی در روز های یکشنبه


برگزاری دوره های بررسی زبان تخصصی مجلات علمی معتبر رشته های آموزشی در روز های یکشنبه

 

با توجه به درخواست اعضای هیات علمی دانشگاه  به اختصاص بیشتر زمان به مباحث زبان تخصصی،  روزهای یکشنبه ساعت 12 _13نیز توسط گروه زبان های خارجی به این مباحث اختصاص می یابد. تقویم روزهای یکشنبه به شرح زیر است.