برگزاری جلسات بررسی زبان انگلیسی تخصصی گروه های مختلف آموزشی در سال جدید توسط گروه زبان های خارجی

برگزاری جلسات بررسی زبان انگلیسی تخصصی گروه های مختلف آموزشی در سال جدید توسط گروه زبان های خارجی


برگزاری جلسات بررسی زبان انگلیسی تخصصی  گروه های مختلف آموزشی در سال جدید توسط گروه زبان های خارجی

 

با توجه به درخواست برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه برای برگزاری جلسات بررسی زبان تخصصی رشته های مختلف بر اساس پیکره های  تخصصی زبان انگلیسی از مجلات معتبر هر رشته، در فاز اول گروه زبان های خارجی به گزارش نتایج تحقیقات انجام شده در مجلات ESP  و EAP در مورد رشته های مختلف می پردازد. این جلسات در روزهای سه شنبه  ساعت 12-13 در سال جدید صورت می گیرد و تقویم جلسات به این صورت است.