آیین نامه نشریات علمی جدید

آیین نامه نشریات علمی جدید


با سلام و احترام،

به پیوست آیین نامۀ نشریات علمی، که در 10 ماده و 16 تبصره به تایید و توشیح مقام محترم وزارت رسیده است برای استحضار و دستور اجرای مفاد آن ایفاد می شود و از این تاریخ جایگزین آیین نامۀ تعیین اعتبار علمی نشریات، مصوّب 1390/11/08 است.

آییننامۀ نشریات علمی با هدف گسترش اختیارات دانشگاهها، مراکز پژوهش و فناوری و انجمن های علمی، همچنین تمرکز ستاد وزارت متبوع بر ایفای نقش سیاستگذاری و برنامهریزی برای ارتقای کیفی نشریات علمی و نظارت بر عملکرد آنها تدوین شده است. به منظور تسهیل اجرای امور نشریات علمی، از تاریخ ابلاغ آییننامه به جای دستهبندی نشریات نشریۀ » همۀ نشریاتِ مشمول این آیین نامه با عنوان « علمی-ترویجی » یا « علمی-پژوهشی » به علمی- » شناخته میشوند. همچنین به جای صدور گواهی اعتبار علمی با عناوین « علمی همۀ نشریات علمیای که تا کنون از کمیسیون نشریات علمی « علمی-ترویجی » یا « پژوهشی گواهی اعتبار علمی دریافت کرده اند و آنهایی که از این پس بر اساس آیین نامه نشریۀ علمی خواهند شد، در صورت احراز شرایط، در فرآیند ارزیابی قرار میگیرند و هر ساله بر اساس 3 آیین نامه اعلام میشود) ارزیابی و رتبۀ آنها اعلام میشود. رتبۀ - شاخصهایی (مطابق بند 10 نشریه در کلیۀ ارزشیابیها ملاک عمل خواهد بود.

شایان ذکر است بر اساس آیین نامۀ نشریات علمی نشریاتی که انجمنهای علمی منتشرمیکنند یا با مشارکت آنها منتشر میشود از امتیاز بالاتری برخوردار خواهند بود.

پیوست آیین نامه