انتصاب سرپرست جدید مدیریت گروه آموزشی مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد

انتصاب سرپرست جدید مدیریت گروه آموزشی مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد


/

انتصاب سرپرست جدید مدیریت گروه آموزشی مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور حکمی آقای مهندس علی دانشوری را به سمت " سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی شهرسازی" برای مدت دو سال منصوب نمود.

همچنین در نامه ای جداگانه از خدمات خانم مهندس عاطفه صداقتی در مدت تصدی سرپرستی مدیریت گروه آموزشی مهندسی شهرسازی دانشگاه تقدیر و تشکر گردید.