انتصاب دکتر امید وحدانی فر در سمت مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

انتصاب دکتر امید وحدانی فر در سمت مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، در حکمی دکتر امید وحدانی فر را در سمت «مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی» منصوب کرد.

     نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد شماره 00/134971 مورخ 1400/08/22 رئیس محترم دانشکده علوم انسانی، به موجب این ابلاغ از تاریخ 1400/09/01 با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، برای مدت دو سال به‌عنوان " سرپرست مدیریت گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی" منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام مسئولیت‌های محوله با توجه به شرح وظایف مدیران ‌گروه، مندرج در آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مراکز‌ آموزش‌ عالی، با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی موفق و مؤید باشید.