انتصاب جناب آقای دکتر مجتبی مجرد به عنوان عضو محترم شورای سیاست گذاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

انتصاب جناب آقای دکتر مجتبی مجرد به عنوان عضو محترم شورای سیاست گذاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران


بنا به به پیشنهاد مدیر محترم انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران " شعبه استان خراسان" و نظر به تخصص و تجارب ارزنده جناب آقای دکتر مجتبی مجرد به موجب این حکم به عنوان عضو محترم شورای سیاست گذاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران " شعبه استان خراسان" به مدت دو سال منصوب شدند.