انتشار هفته نامه انجمن علمی گروه مدیریت بازرگانی

انتشار هفته نامه انجمن علمی گروه مدیریت بازرگانی


هفته نامه انجمن علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه بجنورد منتشر شد.