اعلام برگزیدگان ادبی کشور در سال 1398

اعلام برگزیدگان ادبی کشور در سال 1398


اعلام برگزیدگان ادبی کشور در سال 1398. پس از بررسی پرونده متقاضیان استفاده از تسهیلات ادبی و محاسبه امتیاز، آقای دکتر مجتبی مجرد عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد به عنوان مستعد برتر ادبی شناخته و مشمول جایزه ویژه مرحوم قیصر امینپور گردیدند