ارزیابی جامع توانمندی های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره دکتری

ارزیابی جامع توانمندی های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره دکتری


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم انسانی، ارزیابی جامع برای بررسی توانمندی های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره دکتری گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی دانشگاه بجنورد در دو بخش ارزیابی جامع کتبی و شفاهی در تاریخ 24 و 25 خرداد ماه 1400 با حضور اساتید گروه برگزار گردید. این آزمون در بازه زمانی تعیین شده در تقویم تفصیلی آموزشی دانشگاه انجام می شود و امکان ارزیابی توانمندی تحصیلی و استنباط دانشجو در خصوص مبانی رشته تحصیلی را فراهم می سازد.