ارتقا مرتبه خانم دکتر ملاحت امانی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری

ارتقا مرتبه خانم دکتر ملاحت امانی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری


ارتقا مرتبه خانم دکتر ملاحت امانی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری، به اطلاع می رساند با عنایت به دستور العمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع در جلسه مورخ 99/10/20 هیات ممیزه محترم این دانشگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به نظرات اعلام شده، صلاحیت علمی ایشان جهت ارتقا از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری مورد تایید قرار گرفت.