ارتقا دکتر هدایت پور

ارتقا دکتر هدایت پور


ارتقای دکتر نصرت الله هدایت پور، عضو هیئت علمی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را خدمت ایشان و کلیه اعضای دانشکده علوم انسانی تبریک عرض نموده و امید داریم در آینده شاهد موفقیت های روزافزون باشیم.