اعضای هیئت علمی

 

 

رضا نیرومند 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: ۲۲۳
پست الکترونیکی: 
 

 

 

 

الهام محمدزاده نقاشان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مدیر گروه

 

 

 

حسن سلم آبادی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: ۲۲۳
پست الکترونیکی: 
 

 

 


زهرا رسولی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

زکیه دوست کام

 

 

زکیه دوست کام 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: