اعضای هیئت علمی

 

 

 

محمد شیخ زاده

محمد شیخ زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

حسن جعفریانی

 

 

حسن جعفریانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

زهرا نیکخواه فرخانی

 

 

زهرا نیکخواه فرخانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

محمود رامشینی


 

 

محمود رامشینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مدیر گروه