پرسنل واحد

 

 
 

 

  سعید قدرتی

 کارشناس دانشکده علوم انسانی

      شماره تماس: 32201324
اتاق: 220
پست الکترونیکی: --------
 

 

سید باقر اژدری

    کارشناس دانشکده علوم انسانی
      شماره تماس: 32201205
اتاق: 220
پست الکترونیکی: --------
 

 

ابوالفضل قلی زاده

 کارشناس دانشکده علوم انسانی
      شماره تماس: 32202209
ساختمان فنی و مهندسی1
پست الکترونیکی: --------
 
 

مهرداد کاظمیان

    کارشناس دانشکده علوم انسانی
      شماره تماس: 32201327
اتاق: 220
پست الکترونیکی: --------