معاونت آموزشی دانشکده

 

سمت سازمانی:معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی                                                                                               

نام و نام خانوادگی: بهنام الیاسپور
مدرک تحصیلی: دکتری - اقتصاد
شماره تماس مستقیم :  05832202234
پست الکترونیک : elyaspour@ub.ac.ir
مکان اسقرار واحد : دانشکده علوم انسانی – اتاق معاونت دانشکده علوم انسانی