اعضای هیئت علمی

 

 

حسین اسکندری 

استادیار
شماره تماس: ۰۹۱۲۵۲۷۵۳۶۹
اتاق: ۱۰۳
پست الکترونیکی: 

 

 

 

حسین احمد برآبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

احمد حیدر نیا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

حمید دررودی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

علی اکبر سلیمانیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

هادی عباسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 


زینب گل پیچ 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 


محمدرضا وحدانی اسدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: