اعضای هیئت علمی

 

 

 

 

محمد شبانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رئیس دانشکده

 

 

 

علی گلستانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

 

محمد ریحانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مدیر گروه

 

 

 

میثاق حسینی کشتان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

 

 

 

زهرا ایزانلو 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

 

 

مهتا سردرودیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

 

حسین طاهری چادرنشین 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

 

علیرضا قنبری فیروزآبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

 

 

نادر نخودچی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

 

 

نصرت الله هدایت پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

 

 

 

 

مهدی نعمتی معز 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: