اعضای هیئت علمی

 

 

مرضیه سادات الوند 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مدیر گروه

 

 

 

رئوف رحیمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

احمد محقر

 

احمد محقر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 
change-logo

 

 

الناز پروانه زاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: