اعضای هیئت علمی

 

 

مجتبی مجرد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

 

فرزانه سادات علوی زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 


امید وحدانی فر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مدیر گروه