اعضای هیئت علمی

 

 

 

کوثر سلیمی عبدالملکی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مدیر گروه

 

  

 

 

 

خلیدا صیامی ایدلاک 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: