رئیس دانشکده علوم انسانی

سمت سازمانی: رئیس دانشکده علوم انسانی و هنر

نام و نام خانوادگی: زهرا عامری

مدرک تحصیلی: دکتری- حقوق عمومی

شماره تماس مستقیم: 05832201322

فکس: 05832284634

پست الکترونیک: Z.ameri@ub.ac.ir

مکان استقرار واحد:

ساختمان علوم انسانی - طبقه دوم- ریاست دانشکده علوم انسانی