اعضای هیئت علمی

 

 

رقیه اسدی گندمانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

ملاحت امانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

طیبه رحیمی پردنجانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

علی محمدزاده ابراهیمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

عباس نسائیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

 

مرتضی نظیفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

 

معصومه اسلامی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

خدیجه علوی

 

خدیجه علوی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: