اعضای هیئت علمی

 

 

ملاحت امانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

 

رقیه اسدی گندمانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

 

طیبه رحیمی پردنجانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

 

علی محمدزاده ابراهیمی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مدیر گروه

 

 

عباس نسائیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

 

مرتضی نظیفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

  

 

 

معصومه اسلامی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

خدیجه علوی

 

 

خدیجه علوی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: