ریاست دانشکده علوم انسانی

 

سمت سازمانی:رئیس دانشکده علوم انسانی                                                                                               
نام و نام خانوادگی: محمد ریحانی
مدرک تحصیلی: دکتری - مدیریت تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس مستقیم :   ۰۵۸۳۲۲۰۱۳۲2
پست الکترونیک : mo.reihani@ub.ac.ir
مکان اسقرار واحد : دانشکده علوم انسانی – اتاق 221 ریاست دانشکده علوم انسانی