دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 358 نتیجه
از 18
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمون زبان خارجی 1316057 2 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 04 غلام حسن خواجوی فدافن 1397/04/12 (10:30 - 12:30)
اصول مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 1317048 3 کارشناسی مدیریت بازرگانی 01 محمد شیخ زاده | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/04 (10:30 - 12:30)
اصول و روش تدریس مهارتها 1316055 2 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 03 محمد علی رباط جزی 1397/04/05 (14:00 - 16:00)
اقتصاد توسعه 1313109 3 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 مسعود نیکوقدم | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:30 - 12:30)
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث2 1318073 2 کارشناسی روانشناسی 01 مرتضی نظیفی 1397/04/10 (10:30 - 12:30)
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران(1) 1323017 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 مرضیه سادات الوند 1397/04/04 (08:00 - 10:00)
اندیشه سیاسی در غرب(1) 1323022 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 رئوف رحیمی 1397/04/11 (08:00 - 10:00)
انگلیسی با اهداف ویژه 1316059 2 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 01 محمدرضا قربانی 1397/03/30 (14:00 - 16:00)
بازار یابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 1317054 3 کارشناسی مدیریت بازرگانی 01 حسن جعفریانی | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00)
بیان شفاهی داستان 1 1321051 2 کارشناسی زبان روسی 01 حسن ایزانلو 1397/03/30 (16:30 - 18:30)
بیان شفاهی داستان 3 1321053 2 کارشناسی زبان روسی 01 حسن ایزانلو 1397/04/10 (10:30 - 12:30)
برنامه ریزی اقتصادی 1313110 3 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 فرشید پورشهابی هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:30 - 12:30)
بلاغت 2 (بدیع و بیان) 1320006 2 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 01 امید وحدانی فر 1397/04/03 (14:00 - 16:00)
تحولات روابط بین الملل(1) 1323039 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 مرضیه سادات الوند 1397/04/02 (10:30 - 12:30)
تحولات سیاسی _ اجتماعی ایران تا آغاز دوره قاجاریه 1323030 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 رئوف رحیمی 1397/04/05 (16:30 - 18:30)
تربیت بدنی 1315301 1 کارشناسی گروه تربیت بدنی 20 علی گلستانی نامشخص
تربیت بدنی 1315301 1 کارشناسی گروه تربیت بدنی 30 علی گلستانی نامشخص
تربیت بدنی 1315301 1 کارشناسی گروه تربیت بدنی 21 علی گلستانی نامشخص
تربیت بدنی 1315301 1 کارشناسی گروه تربیت بدنی 24 علی گلستانی نامشخص
تربیت بدنی ویژه 1315303 1 کارشناسی گروه تربیت بدنی 01 زهرا ایزانلو نامشخص
نمایش 1 - 20 از 358 نتیجه
از 18