اعضای هیئت علمی

 

 

فضه سلیمی

فضه سلیمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

 

زهرا عامری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

 

 

محمد باقر مقدسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مدیر گروه