اعضای هیئت علمی

 

 

زهرا فرهادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مدیر گروه

 

 


محمد وحدانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 


نرجس کمالی کرمانی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

 

صدیقه دوستیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

 

عبدالحسین طالبی نجف آبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: