تماس با ما

 

       نام و نام خانوادگی           شماره تماس

 دکتر محمد ریحانی

 رئیس دانشکده علوم انسانی

     ۳۲۲۰۱۳۲۲

 دکتر بهنام الیاسپور

 معاونت آموزشی دانشکده 

     ۳۲۲۰۲۲۳۴

 سعید قدرتی

 کارشناس مسئول دانشکده

    ۳۲۲۰۱۳۲۴

 سید باقر اژدری

 کارشناس دانشکده

    ۳۲۲۰۱۲۰۵